Már lehet jelentkezni a debreceni óvodákba

Helyi hírek

A jelentkezési lapot február 18-ig küldhetik el az óvodaköteles gyermekek szülei, gondviselői az általuk választott intézménybe. A beiratkozás ebben az évben április 20-21-én lesz.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, – azaz ebben az esetben 2019. szeptember 1. előtt született – a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Kivételt jelenthet ez alól, ha a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala az óvodai foglalkozáson való részvétel alól felmenti a gyermeket, amennyiben ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ez esetben mentesülhet a kötelező óvodai foglalkozás alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben az ötödik életévét betölti. Az erre vonatkozó kérelmet 2022. április 15-ig van lehetőség benyújtani. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem április 15-e után is benyújtható. A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – óvodaköteles gyermekét a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban köteles beíratni, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap letölthető a www.debrecen.hu oldalról. A jelentkezési lapon a szülő 3 óvodát jelölhet meg a 33 önkormányzati fenntartású óvoda közül. A három megjelölt óvoda sorrendje egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke ugyancsak letölthető a www.debrecen.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézménynek kell elektronikusan elküldeni 2022. február 18-ig. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2022. március 11-ig. A beiratkozás 2022. április 20-21-én, míg a pótbeiratkozás 2022. május 4-én lesz.

Tekintettel a veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben. Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján rögzíti a Köznevelés Információs Rendszerében a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.